ابراهیم حاتمی کیا؛ راوی قصه های مردانه

ابراهیم حاتمی کیا؛ راوی قصه های مردانه

سریال حضرت موسی را دارد می سازد، ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان تعدادی از مهمترین فیلم های سینمای ایران…  

سریال حضرت موسی را دارد می سازد، ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان تعدادی از مهمترین فیلم های سینمای ایران…