افکار بیمار

افکار بیمار

لوییز هی درکتاب شفای درون میگه: تمام بیماری ها از افکار سرچشمه میگیرند یعنی افکار ما هستند که بیماری ها را تولید میکنند – به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ… – به یک مدیر با سابقه جهت… لوییز هی درکتاب شفای درون میگه:تمام بیماری ها از افکار سرچشمه میگیرندیعنی افکار ما هستند […]

لوییز هی درکتاب شفای درون میگه: تمام بیماری ها از افکار سرچشمه میگیرند یعنی افکار ما هستند که بیماری ها را تولید میکنند – به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ… – به یک مدیر با سابقه جهت…

لوییز هی درکتاب شفای درون میگه:
تمام بیماری ها از افکار سرچشمه میگیرند
یعنی افکار ما هستند که بیماری ها را تولید میکنند
مثلا سرطان ناشی از نبخشیدن است
بیماری قند بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن
سردرد انتقاد از خود
و ترس زکام آشفتگی ذهنی
درد نیاز به محبت وآغوش گرم ،فشار خون مشکل عاطفی دراز مدتی که حل نشده
پس باید ذهن مان را بشوییم دیگران را ببخشیم خودمان را ببخشیم بدانیم هر کسی در سطح آگاهیش عمل کرده حتی خودمان

گذشته را رها کنیم  ولباس شادی به تن کنیم  وکارهایی را که از عهده انجام آن بر نمی آییم به خدا بسپریم تا از بیماریها رهایی پیدا کنیم

فرستادن دیدگاه