خرده فرهنگ چیست و به چه درد می خورد

خرده فرهنگ چیست و به چه درد می خورد

خرده فرهنگ، فرهنگ های مختلف در دل یک کشور است که می تواند به دلیل تفاوت قومی، زبانی، طبقاتی و شغلی با هم فرق کند. فرهنگ ایران به دلیل تنوع قومی، خرده فرهنگ های متعددی را در خودش جا داده است. متن خرده فرهنگ چیست و به چه درد می خورد؟ با ذکر مثال هایی این مفهوم را شفاف کرده است. با مجله فرهنگی وبلایت، گنجینه آئین های ایرانی همراه باشید. 

خرده فرهنگ، فرهنگ های مختلف در دل یک کشور است که می تواند به دلیل تفاوت قومی، زبانی، طبقاتی و شغلی با هم فرق کند. فرهنگ ایران به دلیل تنوع قومی،  فرهنگ های متعددی را در خودش جا داده است. متن خرده فرهنگ چیست و به چه درد می خورد؟ با ذکر مثال هایی این مفهوم را شفاف کرده است. هرفرهنگ بر اساس ارزش های خود ، رسم و رسوم و آئین خاصی دارد. با مجله فرهنگی وبلایت، گنجینه آئین های ایرانی همراه باشید.

خرده فرهنگ چیست؟

خرده فرهنگ

گاهی رفتاری از یک قوم و قبیله می بینی که

برایت دلیل و توجیه مشخصی ندارد

ممکن است اصلا نپسندی یا با الگوهای ذهنی ات جور درنیاید

اما عرف  آن منطقه چیز دیگریست ….

جالب اینکه گاهی مردم  همان منطقه ،

چنان  ریشه های قوی و غنی تاریخی دارند که از فهمیدنش  حس غرور میکنی ،

انگار سالهاست که جزئی از تو هستند.

خرده فرهنگ ها به چه درد می خورند؟

خرده فرهنگ

خرده فرهنگ ها گرچه گاهی سبب اختلاف است اما

در نهایت شناسنامه ای می شود برای  اعلام هستی و هویت یک ملت

برای حرکت رو به جلو

برای به پای هم پیر شدن ارکان یک تمدن

این فرهنگ های کوچک لازم نیست در هم حل شوند

چون برای ادامه حیات ، فقط همدلی لازم است