روز اصفهان، پوستر ویژه وبلایت به مناسبت روز اصفهان

روز اصفهان، پوستر ویژه وبلایت به مناسبت روز اصفهان

روز اصفهان در تقویم ایران برای بزرگداشت شهر تاریخی و هنری اصفهان تعیین شده است. شهرداری اصفهان اصرار دارد سوم اردیبهشت روز تولد شیخ بهایی را روز اصفهان بگویند و عده ای هم به روز اول آذر تاکید دارند که همان برج قوس است. اما ماجرا چیست؟ داستان روز اصفهان را به قلم نویسندگان مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

روز اصفهان در تقویم ایران برای بزرگداشت شهر تاریخی و هنری اصفهان تعیین شده است. شهرداری اصفهان اصرار دارد سوم اردیبهشت روز تولد شیخ بهایی را روز اصفهان بگویند و عده ای هم به روز اول آذر تاکید دارند که همان برج قوس است. اما ماجرا چیست؟ داستان روز اصفهان را به قلم نویسندگان مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

 

بنابر نظر اصفهان شناسان ، و با استناد بر تاریخ کتیبه ساخته شده بر باروی شهر جی که از صورت فلکی قوس استفاده شده روزاصفهان ، روز اول آذر ( قوس )است.

 لطفاً روی لهجه اصفهانی تنظیم کنید! 

ینی نشد تو این مملکت یکاری بِشِد آ درست بِشِد!

آقا سریش دعواس ، یه دسته میگن روزی سومی اردیبهشت روزی اصفاهونه آ یه گروه میگن بِیتِرِس روزی اولی آذر باشِد.

می خَید بزنین تو ملاجی من ، بِپُکِد راحت شم اِز دستدون؟
آخه این چه بساطیه س علم کردین شوماها؟
به گمونی من اونا که داشتن برا روزی اصفهان تاریخ انتخاب میکردندا ، با هم همریش بودن!
چی چی میگوین شوما بش؟ آهان ، باجناق!
قِدیم که این حرفا نبود که ، یه چارتا ریش سیفید داشتیم آ هر چی میگفتنا ، همون بود.


حَسِجّلال بود آ حَج مَن باقر آ حَج مَن دَسن!
ینی هر چی اینا میگفدن همه حرفا اِزشون میسّوندن
حالا این حضراتی پُر مُلازم ، ده پونزَه سالیه س ملتی آونگون کردن آ یکی میگِد سوم اردیبهشت روز تولدی شیخی بهاییه س ، اون یکی میگِد اولی آذر روز ساختی بنای باروی شهر جیِ س!
مام که همینجور چُماله ، خِف افتادیم وسط اینا
والا کمرِم شیت شد اِز بس رفدم آ اومدم تا بیبینم چیطو میشِد آخرش.
اِلای آکله بیگیرید با این گوتِری بازیادون
حضرتباسی ، جونی ننه دون ول کنید این مسخره بازیا را ، آ همین دَمادولا یه روزی برا این شهر کوهَن،( روز اصفهان) عینی بچه ای آدم اعلان کنید که مام تکلیفمونا بدونیم

من نیمیدونم چرا هر کاری می خَیم تو این مملکت بوکونیما ، باید بادی یامان بیگیریم تا درست شِد که آخریشم نیمیشِد!
دِ آخه مگی ارث بابادونس که اینجوری تو سکا صورت همدیگه میکوفید
هم شیخی بهایی خدمات کرده به این نصفی جهون با اون گنبزی خوشگلش ، حالا چه سومی اردیبهشت به دنیا اومده باشِد چه هشتی اسفند ، چه لبنانی باشِد چه ایرانی؛
هم تاریخ تأسیس برج و باروی شهر مهمه س.

بیشینید عقل کنید ، یه فکری کنید ، شّری بخوابونید، زشتِس والا، نیمیتونید دو کلام حرف با هم بزِنید ، تا نیگادون تو ریخت کج و کول همدیگه میفتِد مث گربا که اِز سری دیوار میجِد ، اِز دستی همدیگه در میرید آ اِز راهی دور بر همدیگه فوش حواله میکونید.

بِچااااا
بچاااااااااااا
با هم خُب باشید
والا …