وقتی که راه نمی روی، زمین هم نمیخوری

وقتی که راه نمی روی، زمین هم نمیخوری

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوریو این ” زمین نخوردن ” محصول سکون استنه مهارت . وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوریو این ” زمین نخوردن ” محصول سکون استنه مهارت .وقتی که تصمیم نمی گیری ، کاری نمی کنی ،اشتباه […]

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری
و این ” زمین نخوردن ” محصول سکون است
نه مهارت .

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری
و این ” زمین نخوردن ” محصول سکون است
نه مهارت .
وقتی که تصمیم نمی گیری ، کاری نمی کنی ،
اشتباه هم نمی کنی و این اشتباه نکردن ،
محصول انفعال است نه انتخاب …

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی
و فقط پرهیز کنی ،
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد .

فرستادن دیدگاه