یک تعریف خلاقانه برای خلاقیت!

یک تعریف خلاقانه برای خلاقیت!

خلاقیت ؛ یک دهن کجی مودبانه به روزمرگی هاست!

خلاقیت ؛

یک دهن کجی مودبانه به روزمرگی هاست!