از پیامد های ایمان داشتن!

از پیامد های ایمان داشتن!

از پیامد های ایمان داشتن،
ایمنی داشتن است…

از پیامد های ایمان داشتن،
ایمنی داشتن است…