در مورد عمر مفید خشت نیمه پخته!

در مورد عمر مفید خشت نیمه پخته!

خشت پخته شده در ساخت بنا کاربرد دارد؛ عمر مفید خشت نیمه پخته، حداقل به اندازه عمر خشت های زیگورات چغازنبیل است!

خشت پخته شده در ساخت بنا کاربرد دارد؛
عمر مفید خشت نیمه پخته، حداقل،
به اندازه عمر خشت های زیگورات چغازنبیل است!