سنگ کسی را به سینه زدن از کجا آمده

سنگ کسی را به سینه زدن از کجا آمده

سنگ دیگری را به سینه زدن یکی از ضرب المثل های فارسی است که در ادبیات روزمره هنوز هم خیلی استفاده می شود. ضرب المثل سنگ دیگری راه به سینه زدن مثل هر ضرب المثلی ریشه در حکایت و داستانی دارد. در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت از اینکه این مثل از کجا در فرهنگ ایرانی متولد شده بخوانید.

سنگ کسی را به سینه زدن یکی از ضرب المثل های فارسی است که در ادبیات روزمره هنوز هم خیلی استفاده می شود. ضرب المثل سنگ کسی راه به سینه زدن مثل هر ضرب المثلی ریشه در حکایت و داستانی دارد. در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت از اینکه این مثل از کجا در فرهنگ ایرانی متولد شده بخوانید. وبلایت گنجینه آئین های ایرانی است.

سنگ دیگری را به سینه زدن

ورزش باستانی و زورخانه ای، از سنّت های ایرانیان است؛

دانشنامه بروک هاوس ورزش زورخانه ای را قدیمی ترین قدیمی‌ترین ورزش بدن‌سازی جهان معرفی کرده 

وسایلی مثل میل، کباده،  تخته شنا،  سنگ و… از ابزار این ورزش قدیمی است.

 

سنگ دیگری را به سینه زدن

سنگ اما ویژگی خاصی دارد و آن اینکه هر کس،

سنگ متناسب با وزن و توان خود را بلند می کند و به روی سینه میکشد.

و گاهی برخی برای قدرت نمایی،  سنگ افراد از خود توانمند تر را به سینه می زدند!!

و این ریشه ضرب المثل ” سنگ کسی را به سینه زدن” است…