هوشنگ ابتهاج ه ا سایه و شعری با موضوع صبر و آرزو

هوشنگ ابتهاج ه ا سایه و شعری با موضوع صبر و آرزو

شعری از استاد هوشنگ ابتهاج ه ا سایه   هنوز… صبر من به قامت بلند آرزوست…  

شعری از استاد هوشنگ ابتهاج

ه ا سایه

 

هنوز… صبر من

به قامت بلند آرزوست…