ضرب المثل نخود سیاه از کجا آمد

ضرب المثل نخود سیاه از کجا آمد

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش
اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است


با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد
یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی
چون نخودهای سیاه را به مدت چند روز در آب خیس می کردند  تا به دو قسمت تقسیم شود و بعد به نام لپه در بازار به فروش می رساندند
منظور از ضرب المثل پی نخود سیاه فرستادن  به قول مرحوم دهخدا :

پی کاری فرستادن کسی را که بسی دیر کشد
به عبارتی وقتی کسی را دنبال نخود سیاه فرستادیم یعنی جایی رفته که به این زودی ها بر نمی گردد