فرهنگ مصرف در گلستان سعدی

فرهنگ مصرف در گلستان سعدی

اندازه نگهدار یکی از توصیه های موکد قدیمی هاست که در هرچیز و هرکاری مرتب تکرار شده و توصیه شده است. ادبیات فارسی هم پر از حکایات درباره اسراف نکردن و در عین حال خساست نکردن است. به نوعی شیوه درست و بهینه مصرف کردن از ویژگی های سبک زندگی ایرانی است که با توصیه های دینی هم سازگار است. اندازه نگهداشتن فرهنگ شده. هرچند که این روزهای مصرف گرایی در مقابلش قرار گرفته. در این بخش یکی از حکایت های سعدی شیراز درباره اسراف و درست مصرف کردن را می خوانیم. مجله فرهنگی وبلایت گنجینه آئین های ایرانی است.

اندازه نگهدار یکی از توصیه های موکد قدیمی هاست که در هرچیز و هرکاری مرتب تکرار شده و توصیه شده است. ادبیات فارسی هم پر از حکایات درباره اسراف نکردن و در عین حال خساست نکردن است. به نوعی شیوه درست و بهینه مصرف کردن از ویژگی های سبک زندگی ایرانی است که با توصیه های دینی هم سازگار است. اندازه نگهداشتن فرهنگ شده. هرچند که این روزهای مصرف گرایی در مقابلش قرار گرفته. در این بخش یکی از حکایت های گلستان سعدی شیراز درست مصرف کردن را می خوانیم. مجله فرهنگی وبلایت گنجینه آئین های ایرانی است.

 

خوردن و نوشیدن به اندازه در گلستان

 

فرهنگ مصرف

 

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن

که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر،

گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفته اند: بسیری مردن به که گرسنگی بردن.

گفت: اندازه نگهدار، کلوا واشربو و لا تسرفوا

نه چندان بخور کز دهانت برآید

نه چندان که از ضعف، جانت برآید

 

گلستان سعدی

باب سوم

حکایت ۶