فشار نون، بیماری اقتصاد مدرن

فشار نون، بیماری اقتصاد مدرن

وظیفه ی نون همیشه سیر کردن شکم نیست اساسا این روزا ، نون فقط اون ورقه ی ۸۰ – ۷۰ سانتی ساخته شده از گندم و جوش شیرین نیس می دونید نون در آوردن سخته. متن فشارِ نون؛ بیماری اقتصاد مدرن در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت از داستان انگیزه های درآوردن پول در این روزها می گوید.

وظیفه ی نون همیشه سیر کردن شکم نیست اساسا این روزا ، نون فقط اون ورقه ی ۸۰ – ۷۰ سانتی ساخته شده از گندم و جوش شیرین نیس می دونید نون در آوردن سخته. متن فشارِ نون؛ بیماری اقتصاد مدرن در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت از داستان انگیزه های درآوردن پول در این روزها می گوید.

وظیفه ی نون همیشه سیر کردن شکم نیست
اساسا این روزا ، نون فقط اون ورقه ی  ۸۰ – ۷۰ سانتی ساخته شده از گندم و جوش شیرین نیس می دونید
نون در آوردن سخته
این روزا باید بیشتر کار کنی ، کمتر تفریح
بیشتر کار کنی ، کمتر استراحت
بیشتر کار کنی ، کمتر در کنار خانواده باشی

فشار نون و اقتصاد مدرن
و بیشتر و بیشتر و بیشتر کار کنی تا نونی به کف آری
و سر سفره گذاری
و به در و دیوار خونه ت بکوبی و زیر پات بندازی
و به عنوان مرکب ازش استفاده کنی و …
و کلّا باید نونت به چشم دیگران بیاد

فشار نون و اقتصاد مدرن
این نون باید مورد کیف و حال چشم دیگران قرار بگیره تا آروم شیم و تاثیر مثبت بگیریم
از نظر دانشمندان قرن جدید در اقتصاد مدرن
به این اثر می گویند فشار نون

فرستادن دیدگاه