مسلمان ایرانی یا ایرانی مسلمان؟

مسلمان ایرانی یا ایرانی مسلمان؟

ایرانی ها قرن هاست که مسلمان اند و اسلام را پذیرفته اند اما به موازات این ایمان آوردن، رفتارهایی دارند فرهنگ شده است. خودشان هم گاهی از آن شکایت دارند. فرهنگی که وقتی در دایره فرهنگ اسلامی قرار می گیرد بدجور توی ذوق می زند. متن مسلمان ایرانی یا ایرانی مسلمان در صفحه اخلاق ایرانی مجله فرهنگی وبلایت درباره جنبه های فرهنگی رفتار ایرانیان بحث می کند. 

 ایرانی ها قرن هاست که مسلمان اند و اسلام را پذیرفته اند اما به موازات این ایمان آوردن، رفتارهایی دارند فرهنگ شده است. خودشان هم گاهی از آن شکایت دارند. فرهنگی که وقتی در دایره فرهنگ اسلامی قرار می گیرد بدجور توی ذوق می زند. متن مسلمان ایرانی یا ایرانی مسلمان در صفحه اخلاق ایرانی مجله فرهنگی وبلایت درباره جنبه های فرهنگی رفتار ایرانیان بحث می کند. 

 

مسلمان ایرانی

زندگی پر است از این گاه ها و نسبیت ها شرایط زندگی همه ما سخت است ، تا زمانی که کتاب آسان خدا و سنت سهل نبی ، بشود سخت ترین دو راهی زندگی و ما محکوم به طناب های دست باف خودمان که نه خدا بر گردنمان انداخت نه رسولش ما ایرانی هستیم ، اسیر خیلی از سنت های غلط ابا و اجدادیمان وگرنه سنت رسول صلوات الله علیه ، سنت گلبرگ های معطر محمدی ست که خیس از نوازش باران است

عمر تاریخ تمدن بشر روز به روز بیشتر می شود ، تمدن پیر با آدمهایی که از تاریخ درس گرفته اند .عصر عقلانیت حاکم است ؛ تا جایی که معتقدینی حتی نیاز به  کتاب و سنت را هم منکر شدند.

 گفتند  دستوراتی ست که خدا فرستاد  برای دوران جاهلیت آدمها ،گفتند عصر بلوغ است با خرد جمعی به سعادت می رسیم ؛ به بهترین انتخاب !اما همین بشر عاقل باتجربه ، هر روز تصمیم می گیرد با تصمیم هایش راه جدید می سازد ،

نفس می کشد ،زندگی می کند ، گریه … خنده …تصمیم می گیرد نه با حرف خدا ! حتی نه با حرف دلش !دل و عقلش نسبی ستگاهی خداگاهی خانواده گاه همسایه گاه قوم و قبیله گاهی …

زندگی پر است از این گاه ها و نسبیت هاشرایط زندگی همه ما سخت است ، تا زمانی که کتاب آسان خدا و سنت سهل نبی ،بشود سخت ترین دو راهی زندگی 

و ما محکوم به طناب های دست باف خودمان،

که نه خدا بر گردنمان انداخت نه رسول

مسلمان ایرانی

ما ایرانی هستیم ، اسیر خیلی از سنت های غلط آبا و اجدادی مان

وگرنه سنت رسول صلوات الله علیه ، سنت گلبرگ های معطر محمدی ست که خیس از نوازش باران است.

محمدی باشیم ؛ مسلمان ایرانی نه ایرانی مسلمان !

بگذار دیگران هرچه می خواهند بگویند و جاهلی کنند

فرستادن دیدگاه