آغوش محکم با مکث طولانی؛ تجربه یک مادربزرگ ایرانی

آغوش محکم با مکث طولانی؛ تجربه یک مادربزرگ ایرانی

مراقبت و نگهداری از سالمند دغدغه امروز خیلی هاست. بعضی به دنبال مراقبت های بهداشتی سالمند هستند، بعضی هم نگران قیمت نگهداری از سالمندان. اما راه نگهداری از روح و قلب حساس شان چه؟  نگهداری از سالمند در آغوش محکم با مکث طولانی هم راهی است که قیمت ندارد. درباره اش در بخش اخلاق ایرانی  مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

مراقبت و نگهداری از سالمند دغدغه امروز خیلی هاست. بعضی به دنبال مراقبت های بهداشتی سالمند هستند، بعضی هم نگران قیمت نگهداری از سالمندان. اما راه نگهداری از روح و قلب حساس شان چه؟ 
نگهداری از سالمند در آغوش محکم با مکث طولانی هم راهی است که قیمت ندارد. درباره اش در بخش اخلاق ایرانی مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

آخرین باری که بغلش کردم هشت سال پیش بود. از درد شانه هایش گله داشت اما موقع خداحافظی که شد؛ محکم تر از همیشه بغلم کردم.
دردش گرفت؛ فهمیدم، اما نه او به روی خودش آورد نه من. زور دلبستگی اش انگار بیشتر از درد بود.
بی اختیار نفس عمیقی کشیدم؛ ریه هایم پر شد از عطر تنش…
خداحافظی کردم و از خانه ی کوچکش زدم بیرون.

نگهداری از سالمند

آن روزها بین روزمرگی هایم آنقدر دست و پا می زدم که همین سرزدن های دیر و دور هم به خیالم بس بود.
رفت تا دو سه ماه بعد…

دیدار بعدیمان، شانه هایش دردی نداشت ؛ این بار من بودم که تمام وجودم درد بود.
مادربزرگ رفته بود. مادر بزرگ هشت سال است که رفته است.
هشت سال است که یاد آن مکث چند لحظه ای محکم در آغوشش دیوانه ام می کند.

نگهداری از سالمند

برای مادر بزرگ ها فرقی نمی کند؛
محبتت را با یک لبخند بریزی به جانشان
یا با آغوشی محکم با مکث طولانی.
مادر بزرگ ها از انرژی جوانی نوه هایشان جان تازه می گیرند.

نگهداری از سالمند

فرستادن دیدگاه