زندگی نامه محمد قریب ؛ او فقط یک پزشک نبود

 

دکتر محمد قریب، پدر طب کودکان ایران و از بنیان گذاران مرکز طبی کودکان، از آن دست اسطوره های علمی است که ورای استعداد و دانش پزشکی، خود را به سلاحی والاتر تجهیز کرد. داشتن وجدانی آگاه، قلبی مملو از دلسوزی پدرانه نسبت به بیماران و تعهدی همیشگی به دنیای طب، خصایصی بود که شخصیت قریب را از سایرین متمایز می نمود.

فرستادن دیدگاه