کلاس تقویتی ؛ درس یکم: اعتماد، | قسمت پنجم | – استاد مجتبی شیخ علی

 

بعد از اینکه قسمت های یکم، دوم، سوم و چهارم کلاس تقویتی رو دید، میرسید به بخش آخر.
در این قسمت با دسته چهارم از افرادی که نمی شود به آن ها اعتماد کرد آشنا می شویم…
دروغگوها
کسانی که در مقابل شما پشت سر دیگران دروغ می گویند، قطعا همین کار در غیاب شما هم تکرا می کنند!
با کلاس تقویتی باشید…

فرستادن دیدگاه