باید نگهش داشت

باید نگهش داشت

چیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان طور باقی بماند … عاملی که خانواده را به هم پیوند می دهد همین محبّت است زندگی راواقعا مایه ی آرامش می کند محبت چیزی است که باید نگهش داشت ، باید از آن مراقبت کردچیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان […]

چیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان طور باقی بماند … عاملی که خانواده را به هم پیوند می دهد همین محبّت است زندگی راواقعا مایه ی آرامش می کند

محبت چیزی است که باید نگهش داشت ، باید از آن مراقبت کرد
چیزی نیست که آدم در جایی بگذارد و خودش همان طور باقی بماند …

عاملی که خانواده را به هم پیوند می دهد همین محبّت است

زندگی راواقعا مایه ی آرامش می کند                                              
با خوبی عمل
با رعایت اخلاق
با رعایت آداب
با رعایت حدود و ثغور و موازین شرعی

نگذارید محبّت از بین برود
به محبّت بی اعتنایی نکنید
محبّت را باید حفظ کرد

کتاب خانواده

انتشارات صهبا

فرستادن دیدگاه