حال خوب

حال خوب

صدایش گرم استسرمست می شوم از ردیف آوازشبه یاد خاطرات گذشته … صدایش گرم استسرمست می شوم از ردیف آوازشبه یاد خاطرات گذشته …حل می شود قند در استکان چایمحالِ دلم خوب است وقتی قناری می خواندقناری درد داردقناری قفس داردقناری جفت ندارد گاهی دیگران را در شرایط سخت قرار می دهیمتا خود آسوده باشیم […]

صدایش گرم است
سرمست می شوم از ردیف آوازش
به یاد خاطرات گذشته …

صدایش گرم است
سرمست می شوم از ردیف آوازش
به یاد خاطرات گذشته …
حل می شود قند در استکان چایم
حالِ دلم خوب است وقتی قناری می خواند
قناری درد دارد
قناری قفس دارد
قناری جفت ندارد

گاهی دیگران را در شرایط سخت قرار می دهیم
تا خود آسوده باشیم …

فرستادن دیدگاه