صنعت خودروی ایران و نامه سرگشاده مدیر مرسدس بنز

صنعت خودروی ایران و نامه سرگشاده مدیر مرسدس بنز

صنعت خودرو ایران داستان عجیب و غریبی دارد. از مافیای خودرو که می گویند مثل اختاپوس افتاده به جانش تا مدیران صنعت خودرو کشور که هرکدام به نوعی در آشفته بازار خودرو نقش داشته و دارند. متن نامه سرگشاده مدیر مرسدس بنز به مدیران ایرانی سعی دارد داستان پردرد خودرو در ایران را از زاویه متفاوتی روایت کند. با مجله فرهنگی وبلایت همراه باشید.

صنعت خودرو ایران داستان عجیب و غریبی دارد. از مافیای خودرو که می گویند مثل اختاپوس افتاده به جانش تا مدیران صنعت خودرو کشور که هرکدام به نوعی در آشفته بازار خودرو نقش داشته و دارند. متن نامه سرگشاده مدیر مرسدس بنز به مدیران ایرانی سعی دارد داستان پردرد خودرو در ایران را از زاویه متفاوتی روایت کند. با مجله فرهنگی وبلایت همراه باشید.

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ :

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻭﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺗﺤﺖ

ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺎﻧﻪﺑﻪﺷﺎﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ

ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ﺷﺮﻓﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮﺍﻣﯽﺷﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﯾﮏ – ﭼﻄﻮﺭ ۶ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟

ﺩﻭ – ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ؟ ! ؟

صنعت خودرو

ﺳﻪ – ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ،

ﮔﻢﺍﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !!

ﭼﻬﺎﺭ – ﭼﻪ ﻭﺭﺩﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۶ ﻣﺎﻩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮓ ‏(ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ

ﺑﻮﺩ ‏) ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ؟

ﭘﻨﺞ – ﻣﯽﺁﯾﯿﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻋﻮﺽ؟

ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ.

ﻣﺎﻧﻔﺮﺩ ﺷﻔﻦﻫﺎﺧﻦ . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ

صنعت خودرو

جوابیه مدیران صنعت خودروسازی ایران به مدیر مرسدس بنز:

مانفرد عزیز،

سلام

در پاسخ به پرسش احمقانه ات باید بگوییم :

اولاً، تو برو جلو بوق بزن!

دوماً، شماها حالا حالاها باید نون خشک بخورید!!

سوماً، ما خیابان زندگی رو از عرض طی میکنیم نه از طول!!!در نتیجه به بنز و امثالهم نیازی نیس

با پرایدم میشه!!

صنعت خودرو

چهارماً، اطلاعات بیشتری اگر خاسه باشی باید بگوییم :

هر که را اسـرار حـق آموختنـــد

مهــر کردند و دهـــانش دوختند

اگرم هنوز نفمیدی که خیلی.بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـی

با تشکر

مدیران بیش از حد موفق صنعت خودروسازی ایران

 

۱ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

فرستادن دیدگاه