فرهنگ کار و مصدوم های پروژه ای در ایران

فرهنگ کار و مصدوم های پروژه ای در ایران

اصول ایمنی در محیط کار از نکات اولیه و مهم در فرهنگ کار است. وجود تعامل فرهنگی بین کارگر و کارفرماست به داشتن یک محیط سالم در هر پروژه ای کمک می کند. فرهنگ کار و مصدوم های پروژه ای در ایران متنی در این باره است که در صفحه کاسبی و بازار مجله فرهنگی وبلایت می خوانید.

اصول ایمنی در محیط کار از نکات اولیه و مهم در فرهنگ کار است. وجود تعامل فرهنگی بین کارگر و کارفرماست به داشتن یک محیط سالم در هر پروژه ای و سلامت کارگران کمک می کند. فرهنگ کار و مصدوم های پروژه ای در ایران متنی در این باره است که در صفحه کاسبی و بازار مجله فرهنگی وبلایت می خوانید.

 

احتمالاً بسیار دیده ایم در یک پروژه عمرانی ، کارگران بدون رعایت اصول ایمنی مشغول کار می شوند؛

پس از اندکی ، حادثه ای!!

و این پیمانکار مربوطه است که مثل یک انسان بسیار وظیفه شناس،

تابلویی بزرگ بر سرد پروژه عزیزش نصب میکند با این مضمون:

اول ایمنی ، بعد کار !!!

 

فرهنگ کار

 

این ایمنی مذکور قبل از اینکه یک قانون دست و پا گیر شود

بیشتر یک تعامل فرهنگی نداشته بین کارگر و کار فرماست!!!

تو گویی هیچکس خبر ندارد خسارت جانی و مالی را هیچ بیمه و دادگاه و قانون و هیییچ عدد و رقمی جبران نتوانست کردن!!

چرا هنگام برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها ، تقبل هزینه های ایمنی محیط کار

!! سنگقلاب !! می شود؟؟!!

برگردیم به کمی عقب تر…

انسان های بیش مدعی و بسیار مطمئن از خود که از کودکی شاید مردانگی را در قدرت نمایی دیده اند!!

پدر، وقتی فرزندانش را مرد شده می پندارد که بتوانند ارز اندامی ( بخوانید عرض اندام ) کنند !!

و این فرزند نا خوش بخت اگر بخواهد به رعایت قوانین و اصول ، تمسک جوید، لابداً محکوم به سوسول بودن می شود!

جالب اینجاست که در همان روزگار کمی عقب تر نیز آموخته ایم کمترین پول را به کارگر یا فروشنده بدهیم

در نهایت چانه زنی و با حفظ کلیه قواعد فنی مذاکرات ( بخوانید معاملات ) !!

 

فرهنگ کار

 

 

احتمالاً بدین شکل سود بیشتری نصیبمان می شود !!

حالا بزرگ که شویم بهرحال یا کارگر می شویم یا کارفرما!!

کارگر که شوی ، استخدام می شوی در پروژه ای بدون هیچگونه آموزشی

بدون کمترین امکانات و وسایل ایمنی و بدون حتی یک لباس کار درست و حسابی!!

و از آنجا که انسان های معتقدی هسیم خود و دیگران را بیمه ائمه معصومین میکنیم

تا پروژه هایمان هر چه با برکت تر باشد …

فرض کنید این کتابی که خدمتتان معرفی شده ، جهت پیشگیری است!!

فرستادن دیدگاه