همایون شجریان و گویش کُردی!

همایون شجریان و گویش کُردی!

قطعه جدید و متفاوت همایون شجریان که با این بار با گویش کردی اجرا شده است، بتازگی منتشر شد.

قطعه جدید و متفاوت همایون شجریان که با این بار با گویش کردی اجرا شده است، بتازگی منتشر شد.

فرستادن دیدگاه