تصویر پیدا نشد

فرهنگ چیست؟

بنظر شما فرهنگ چیست؟ آدابِ معاشرت و اخلاق اجتماعی تاریخ ، تمدن و هنر روشی برای زندگی آداب ، رسوم و آیین ها نتایجرای

بنظر شما فرهنگ چیست؟