تصویر پیدا نشد

فرهنگ چیست؟

بنظر شما فرهنگ چیست؟ آداب ، رسوم و آیین ها آدابِ معاشرت و اخلاق اجتماعی روشی برای زندگی تاریخ ، تمدن و هنر نتایجرای

بنظر شما فرهنگ چیست؟

نظرات بسته شده است