تصویر پیدا نشد

فرهنگ چیست؟

بنظر شما فرهنگ چیست؟ روشی برای زندگی تاریخ ، تمدن و هنر آدابِ معاشرت و اخلاق اجتماعی آداب ، رسوم و آیین ها نتایجرای

بنظر شما فرهنگ چیست؟