سنت وقف؛ ارثیه عمومی که به شما رسیده

سنت وقف؛ ارثیه عمومی که به شما رسیده

وقف از سنت های دیرپا در ایران و البته جهان است. در فرهنگ ایرانی، سنت وقف به صورت فرهنگ عمومی درآمده و بسیاری از ابنیه و حمام و مدرسه های قدیمی از همین بخش ها در وقف است. در حقیقت وقف ارثیه عمومی است. در مجله فرهنگی وبلایت از آئین های ایرانی بدانید.

سنت وقف از سنت های دیرپا در ایران و البته جهان است. در فرهنگ ایرانی، سنت وقف به صورت فرهنگ عمومی درآمده و بسیاری از ابنیه و حمام و مدرسه های قدیمی از همین بخش ها در وقف است. در حقیقت وقف ارثیه عمومی است. در مجله فرهنگی وبلایت از آئین های ایرانی بدانید.

سنت وقف

کلمه ی وقف را که می شنویم تصور می کنیم باید پول زیادی یاشد و امکاناتی

یا ساختمان و بنایی که وقف کنیم ؛ مسجد ، مدرسه ، بیمارستان …

بیشتر هم بر سر در همین جاهاست که اسم حاج آقا یا خانومی ، مهندس و دکتری

به عنوان واقف ، نقش بسته

اما لابه لای کتابها که جستجو می کنی ، مواردی از وقف ایرانی ها در طول زمان هست

وقف انگار که خیلی هم نیاز به پول و تمکن مالی نداشته ، اسمی هم از واقفینش نیست

سنت وقف

ارثیه های عمومی ست از آدمهایی که شاید خیلی توان مالی چشمگیری نداشتند اما به اندازه ی قلبشان ، نسبت به جامعه  مسئول بودند.

سنت وقف مصادیق بسیاری داشته و موارد زیر از جمله موقوفات است:

– سنت وقف قرآن جهت تعلیم و تعلم

– وقف بر جهاد در راه اسلام و مسلمانان

– وقف بر صحافی کتاب های مسجد

– وقف بر فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

-سنت وقف برای کبوتران خانه خدا

– وقف برای صله ارحام

– وقف بر تقسیم گردو بین بچه ها در مسجد برای تشویق آنها به نماز

– وقف به منظور باشکوه برگزار شدن مجالس مذهبی

سنت وقف

– وقف جهت یخ برای سقاخانه

– وقف برای روغن چراغ

– وقف برای حیوانات

– وقف برای نواختن آهنگ های دل انگیز و داستان سرایی برای بیماران بدخواب

– وقف برای خرید کوزه

– وقف برای اتاق های محل سکونت برای مسافران غریب

سنت وقف

– سنت وقف برای خرید میوه های نوبری جهت فقرا

– وقف برای پوشاک زنان مستحق

– وقف برای تلقین میت و کفن میت

– وقف شترهای مسافربر

– وقف برای امرار ازدواج جوانان

– وقف برای درختکاری

– وقف ناشنوایان و نابینایان

– وقف بر گُل کاری در بیمارستان برای انبساط خاطر بیماران

– وقف بر امور بهداشتی و پزشکی

– وقف بر حرفه آموزی

سنت وقف

سنت وقف به واسطه ی ماهیت اجتماعیش ، در ذات خود پویاست

و متناسب با نیازهای اجتماعی ، تغییر می کند

برای جامعه امروز چه فعالیت هایی  را می توانیم وقف کنیم ؟