برای وطنت، زندگی کن!

برای وطنت، زندگی کن!

اگر نمی توانی برای وطنت بمیری، لااقل برای آن زندگی کن!

اگر نمی توانی برای وطنت بمیری،
لااقل برای آن زندگی کن!