فریب نگاه

فریب نگاه

۷۰۰۰ سال پیش، ظاهرا تصاویری روی یه سری دیوار نقاشی میشده ؛ آدما نشون میدادن چجوری میشه چه حیوونی رو شکار کرد؛ حاصل فتح و شکار و روش توفیقشونو به نمایش میذاشتن؛ اما خب…  ۷۰۰۰  سال پیش،  ظاهرا تصاویری روی یه سری دیوار نقاشی میشده ؛آدما نشون میدادن چجوری میشه چه حیوونی رو شکار کرد؛حاصل فتح […]

۷۰۰۰ سال پیش، ظاهرا تصاویری روی یه سری دیوار نقاشی میشده ؛ آدما نشون میدادن چجوری میشه چه حیوونی رو شکار کرد؛ حاصل فتح و شکار و روش توفیقشونو به نمایش میذاشتن؛ اما خب…

 ۷۰۰۰  سال پیش،  ظاهرا تصاویری روی یه سری دیوار نقاشی میشده ؛آدما نشون میدادن چجوری میشه چه حیوونی رو شکار کرد؛حاصل فتح و شکار و روش توفیقشونو به نمایش میذاشتن؛ اما خب…چن هزار سال گذشته،بهر حال باید یه فرقی با نیاکانمون داشته باشیم!!مثلاً میتونیم افتخارات نداشتمونو به تصویر بکشیم!!یا وقایع غیر ممکنو،  ممکن کنیم!!مکتب امروز می تونه ما رو شکار کنه،چشمای مارو شکار کنه و این شکارو برای خودمون به نمایش بذاره؛ما هم متحیر میشیم و ازش لذت میبریم!!طبیعتاً ما با نیاکانمون فرق کردیم!!!